سیستم قفسه بندی متحرک اداری (کشو فایل)

سیستم قفسه بندی اداری

توضیحات

این سیستم تمام ویژگی های سیستم قفسه بندی متحرک مکانیکی را دارا است، با این تفاوت که طبقات به صورت کشویی می باشد.

ویژگی ها

این سیستم برای سازمانها و اداراتی مناسب است که سیستم بایگانی آن ها بصورت کشویی بوده و امکان تغییر سیستم به حالت زونکن را ندارد یا میخواهند به همان شیوه سابق بایگانی به کار خود ادامه دهند.