با ما عالیترین را بخواهید
با ما عالیترین را بخواهید

اشتباهات در انتخاب قفسه بایگانی ریلی

ادامه مطلب
اشتباهاتی که هنگام انتخاب قفسه انبار باید از آنها اجتناب کرد

اشتباهاتی که هنگام انتخاب قفسه انبار باید از آنها اجتناب کرد

هنگامی که صحبت از برنامه ریزی برای راه حل های ذخیره سازی می شود، صاحبان مشاغل اغلب سه اشتباه اساسی مرتکب می شوند: عدم برنامه ریزی مشخصات و الزامات ذخیره سازی، عدم تعریف فرآیند ذخیره سازی، و انتخاب مواد ذخیره سازی اشتباه.