با ما عالیترین را بخواهید
با ما عالیترین را بخواهید

بایگانی ریلی امور مالیاتی سبزوار خراسان رضوی

اطلاعات پروژه

  • اسم پروژه: سیستم بایگانی امور مالیاتی سبزوار
  • طرف قرارداد: اداره امور مالیاتی کشور
  • تاریخ اجرا: 1403/03/10
  • متراژ: ______________
  • موقعیت: مشهد
  • نوع محصول: سیستم بایگانی ریلی متحرک

توضیحات بیشتر

توضیحات بیشتر در ارتباط به پروژه

تصاویر پروژه